تاشورا

میشناسم گاوی

نه ز او بهره ی شیر است مرا

نه که خواهم بزنم  گردن او بهر خوراک

هر دمی بهر چرا

نرم نرمان گذری دارد بر کلبه ی ما

لیک من در عجبم زین موجود …

که به هنگام عبور

نه زند عاروقی اندر پس نشخوار قدیم

نه که ماما کند از ناله ی آن ناله ی این

Advertisements

تیزاندیش

99868246_96d98d3d1b

در عجبم زین مردم باریک اندیش تیزبین که از شاهنامه جز

یک بیت زن ستیز هیچ ندانند ولی هرگز حتی فکر لغزشی در

نامه های یحتمل آمده ز میان ابرها نمیکنند .

اول سخن

این وبلاگ تنها جهت ترویج کاربرد عقل ایجاد شده ،

آنچه که 99% مردم در 99% تاریخ آنرا آکبند نگه داشته اند .